Pollinator limitation causes sexual reproductive failure in ex situ populations of self-compatible Iris ensata

TitlePollinator limitation causes sexual reproductive failure in ex situ populations of self-compatible Iris ensata
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsXiao, Yue-E, Dongmei Jin, Kai Jiang, Yong-Hong Hu, Xin Tong, Susan J. Mazer, and Xiao-Yong Chen