Testing mechanisms of compensatory fitness of dioecy in a cosexual world

TitleTesting mechanisms of compensatory fitness of dioecy in a cosexual world
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsWang, Yunyun, Susan J. Mazer, Robert P. Freckleton, Zuoqiang Yuan, Xugao Wang, Yanjun Du, Luxiang Lin, Xihua Wang, Weiguo Sang, Xiaojuan Liu, and Zhanqing Hao
JournalJornal of Vegetation Science
Volume30
Pagination413-426